روحانیت و روشنفکری : زبانه های آتش طاغوت

ولایت غیر خدا: ولایت قبیح (یا وقیح)

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 23, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” خدا ولی افراد باايمان است. آنها را از تاريكيها بيرون می ‌آورد و به طرف نور ميبرد. در صورتيكه اولیاء افراد بی ‌ايمان طاغوتها هستند كه آنها را از نور بيرون آورده به درون تاريكيها ميبرند. آنها اهل آتش جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود. آيا آن كسی را كه با ابراهيم درباره خداوندش بگو‌مگو می ‌كرد نديدی كه خدا به او فرمانروايی داده بود؟ آنوقتی كه ابراهيم گفت خداوند من آن است كه جان ميدهد و جان ميگيرد. او گفت من هم جان ميدهم و جان ميگيرم. ابراهيم گفت خدا خورشيد را از مشرق در می ‌آورد، تو آن را از مغرب درآور. فرد بی ‌ايمان مبهوت شد. خدا كسانی را كه ظلم ميكنند هدايت نميكند. “ – سوره بقره آیات 257-258

خداوند ظاهر و باطن در این معجزه معجزات – قرآن کریم- در سوره اعراف فرموده اند که ”آنها بعد از قرآن به چه سخنی ایمان میآورند؟ حالاعده ای کلاش جیره خور و دشمن قسم خورده اسلام- همان روحانیون- دست نوشته هائی به قرآن کریم همچون پرانتز و پاورقی و پیوست و حاشیه یا تفسیر و احادیث و رسالات اضافه میکنند و با سوء استفاده از سادگی و اعتماد مطالعه کننده و به نام توضیح آیات الهی، خط و ربط های انحرافی خود را به مردم القاء میکنند که البته چیزی جز تزریق تفرقه وسم شرک در بین مردم نبوده و نیست. به ترتیبی که در ترجمه آیات بالا کلمه نور را 12 عدد انسان یا همان به اصطلاح ائمه“ گفته اند !!!!!؟ عمق حقه بازی و نمک به حرامی این افراد آنجا روشن میشود که چون در مواجهه با کلامی به وسعت آسمان قرار گرفته اند، حال باید برای توجیه همین دروغ خود، مفلسانه شروع به دروغ تراشی های مسلسلی دیگری نمایند. به عبارت دیگر آنها برای توجیه دروغ های خود، حرفهای خودشان را ادله می گیرند! و اگر به آنها بگوئید که مگر خداوند باریتعالی نیاز به استفاده از استعاره و کنایه داشته و یا نعوذ بالله از بیان اصل کلمه بجای نور در آیه فوق خجل می شده است! بلافاصله به شما میگویند که شما تعبیر آیات را نمیدانید و صلاحیت ندارید و شما را به بشکه ای از احادیث و روایات در زیر زمین ساخته شده ارجاع میدهند!!! غافل از اینکه صلاحیت خودشان را نیز خودشان به خودشان اعطا کرده اند!

همین یک سیلی برای این روحانیون نمک به حرام نجس و عمال دشمنان اسلام کافیست که خداوند باعث و جلیل 4 بار در سوره قمر فرموده اند: ” بدون تردید قرآن را برای متوجه شدن آسان کردیم، آیا کسی هست که متوجه شود؟

الله اکبر ، لا اله الا الله.


Advertisements

روحانیون مشرک اند و مطابق قرآن مجید مشرکین نجسند

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 21, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” آيا نميدانند كه خدا آنچه را پنهان می‌كنند و آنچه را آشكار می ‌كنند ميداند؟ عده‌ای از آنها بي سوادند و از كتاب الهی چيزی جز تصورات و آرزوهای خود نميدانند و فقط گمان ميكنند.  پس وای بر كسانی كه با دست خود كتاب می ‌نويسند و می ‌گويند اينها از جانب خدا است برای آنكه آنرا به بهای ناچيزی بفروشندپس وای بر آنها به سبب چيزهايی كه با دستشان نوشتند و وای بر آنها از آنچه بدست می ‌آورند. “ – سوره بقره آیات 77 تا 79

اینکه وجود مقدس خداوند عرش و آسمانها و زمین در جای جای کلام مبارک خود؛ اینقدر و با چنین صراحتی رهبانیت و روحانیت دینی را عامل فساد و انحرافات معرفی کرده است،به نظر شما نشانه چیست؟؟ آیا حالا بیشتر متوجه شده اید که چرا همین ستمکاران به بهانه های ابلهانه ای چون شان نزول آیات و تفسیر و پا نوشت و احادیث و روایات میخواهند آبروی بر باد داده شده خود و بساط دکانداری نجس خود را، به هزار مکافات جمع و جور کنند؟؟! خداوند اول و آخر در قرآن کریم آبروئی برایشان نگذاشته است و مطابق همان آیه اینان در آخرت هم بی آبرو خواهند بود. تمام تلاششان این است که شما قرآن نخوانید برای همین برای شما صدها هزار صفحه دست نبشته مینویسند و آنرا به خدا نسبت میدهند تا کلام خداوند سبحان – قرآن مجید- را تحریف نمایند. اما همینطورکه مکر و حیله زدند، خداوند هم طرحی ریخت و خدا بهترین طراحان است. الله اکبر.

نکبتی بنام فقه و روحانیت

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 21, 2009
بنام خـداونـد بخشنده مهربان

” چه كسی ظالم‌ تر از انسانی است كه دروغی را به خدا افترا بزند يا منكر آيات خدا شود؟ سهم آنها از آنچه برای ايشان مقرر شده به آنها ميرسد. وقتی كه فرستادگان ما برای گرفتن جانشان پيش آنها بيايند به آنها ميگویند كسانی را كه غير از خدا ميخوانديد كجا هستند؟ ميگويند آنها را گم كرده‌ايم، عليه خود شهادت ميدهند كه كافر بودند. “ – سوره اعراف آیه 37

خداوند سبحانه و تعالی در قرآن مجید، در سوره انعام، فرموده اند که » آيا غير از خدا داوری بجويم؟ در صورتيكه او وجودی است كه كتاب را به تفصيل برای شما نازل كرد.» توجه کنید  که چگونه وقتی انسان از کلام خداوند منان فاصله بگیرد در دام نکبتی بنام فقها وعلما وبه اصطلاح متخصصان دين می افتد. آنها که دکانداری دینی ایجاد میکنند، به خداوند رحمان و رحیم افترا میزنند و چيزی كه خدا نگفته را از قول خدا میگويند. حرام خدا را حلال میکنند و حلال خدا را حرام میکنند و بعد با حقه بازی ها و مقدس مآبانه جلوه دادن خود کار را به جائی میکشانند که کسی مثل روح الله موسوی خمینی به من و شما در روز روشن میگوید که بدون روحانیت اسلام باقی نمی ماند !!!! انتخاب با شماست: اسلام قرآن کریم یا خمینیسم و آخوندیسم!

روحانیون: معماران شرک به الله سبحانه و تعالی

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

در حاليكه بسوی او برميگرديد از نافرمانی و عذاب او بترسيد و نماز را بپا داريد و از مشركان نباشيد. از مشركانی كه دينشان را فرقه فرقه كردند و به گروه‌ها تقسيم شدند و هر گروهی به اعتقادات خود دلخوش است.– سوره روم آیات 31 و 32

بار الهی، شاهد باش  که چگونه این روحانیون و حقه بازان و دشمنان تو دروغهايی را به هم ميبافند و به تو افترا ميزنند و ما را جزو شاهدین بنویس که ما شهادت می دهیم که فقط تسلیم حکم و نظر تو هستیم و ما مسلمانیم و نه شیعه و سنی و غیره. خداوندا! كيست ظالمتر از كسی كه دروغی را سر هم كند و از قول خدا بگويد يا منكر آيات تو شود؟ خداوندا، چه کسی ظالم تر از کسی است که به نام صحابه پیامبر مذهب تراشی نماید و مردمی را با هزار روش حقه بازی مجبور نماید که به آن گردن گذارند؟ در حالیکه حتی پیامبر تو تسلیم بی چون و چرای کلام تو بود و بس. او یک مسلمان بود.

خدایا بر اول و وسط و آخر همه مشرکانی که دربنا کردن شیعه و سنی و بقیه فرقه ها مشارکت داشتند و دارند و آیات قرآن کریمت را به بهای کمی فروختند، لعنت بفرست و آنها را در دنیا خوار و بد نام و در آخرت عذاب شدیدی بفرما.

پس از مشرکین از روحانیت برائت بجوئید.

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» ميخواهند نور خدا را با حرفهای خود خاموش كنند، در صورتيكه خدا چيزی غير از اين نميخواهد كه نورش را كامل كند، هر چند كه افراد بی‌ايمان خوششان نيايد. خدا وجودی است كه رسولش را با راهنمائی و دين حق فرستاد تا او را ازتمام دين آگاه سازد هر چند كه افراد مشرك خوششان نيايد. ای افراد باايمان، عده زيادی از دانشمندان دينی و زاهدان تارك دنيا مال مردم را بناحق ميخورند و مردم را از راه خدا باز ميدارند. كسانی را كه طلا و نقره را روی هم ميگذارند و در راه خدا خرج نميكنند، به عذاب پر دردی بشارت بده. « – سوره توبه آیات 32 تا 34

آیا از این واضح تر و روشن تر؟ چطور به همین راحتی از کنار آیات این چنین میگذریم؟؟ آیا بغیر از این است که خداوند در سوره آل عمران فرموده اند که «بعضی از ما بعضی را ارباب خود نگیرند» و مشرک نباشیم؟؟ آیا روحانیت و علمای دین چیزی بغیر از گمراهی ، انحراف و توجیه قدرت های حاکمه بوده اند؟ چرا قرآن را رها کرده ایم و بدنبال حرفها و حدیثهای علما و دانشمندان و زاهدان دینی که انسانهائی مثل من و شما هستند هستیم؟ در حالیکه حتی پیامبر خدا در مورد آیات الهی اظهار نظر نمیکردند. جواب صاحب اختیار مردم، خداوند آسمانها و عرش و زمین را چه میخواهیم بدهیم؟ که برای ما کتاب نازل فرمود اما ما به سراغ کلام غیر خدا و طاغوت رفتیم؟ …(ادامه دارد)

چرا روحانیت؟؟ در حالیکه قرآن کریم کامل و مفصل است.

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 20, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» بگو خدا شما را از اين وضع و هر غمی نجات ميدهد ولی شما باز شريكی برای او ميتراشيد.  بگو او قادر است كه عذابی از بالای سر شما يا از زير پای شما بفرستد يا شما را دسته دسته كند و عذاب بعضی را به بعضی ديگر بچشاند. نگاه كن كه ما چگونه آيات را توضيح ميدهيم تا آن را بفهمند. قوم تو قرآن را تكذيب كردند در صورتيكه قرآن حق است. بگو من وكيل شما نيستم. « – سوره انعام آیات 64 تا 66

دیدید که چگونه عده ای همچون روح الله موسوی خمینی خود و روحانیت را ضامن بقای اسلام معرفی میکنند؟؟ در حالیکه خداوند شنوا و بینا به پیامبر اسلام دستور داده است که اعلام کند که ایشان وکیل و وصی مردم و قیم مردم نیست، حتی اگر قران را تکذیب کرده باشند!! آیا می توان گفت که امثال روح الله موسوی خمینی چنین آیاتی که تعدادشان هم کم نیست را ندیده اند؟؟ قطعا خیر. بلکه با منقلب کردن معنی کلمات به تحریف قران کریم پرداختند تا بساط دکانداریهای خودشان را علم سازند. لعنت خداوند قهار و فرشتگانش بر دروغگویان…(ادامه دارد)


فتوا یعنی افترا به خداوند باعث و جلیل

Posted in آیات و دلایل قرآن کریم by wakeupiran on سپتامبر 19, 2009

بنام خـداونـد بخشنده مهربان

» درباره زنان از تو فتوی ميخواهند. بگو خدا در باره آنها فتوی ميدهند، و درباره آنچه در قرآن بر شما تلاوت ميشود – سوره نساء آیه 127

می بينيم كه پيغمبر خدا فتوی نميداد يعنی اظهار نظر نميكرد . حالا چگونه ديگران بخود اجازه فتوی دادن ميدهند بايد از خودشان پرسيد؟! حالا اين آيات عظام چگونه توضيح المسائل مينويسند خودشان بايد جواب خدا را بدهند. آیا این خود برای توطئه و ایدوئولوژیک سازی و منحرف نمودن دین الهی کافی نیست؟؟! آیا اوضاع امروز ما دست توطئه گر اکثریت روحانیون در ایجاد تفرقه و شکاف و منحرف سازی دین الهی را رو نکرده است؟؟ فکر میکنید تا قیامت چقدر فاصله هست؟ و چقدر فرصت جبران داریم؟ … (ادامه دارد)